മാന്യൻ

ഇന്നലെ വരെ ലടുവും പൊട്ടിച്ചു നടന്ന മാന്യൻ,
കളി തുടങ്ങിയതും കുണ്ടും കുഴിയിലെ രാജമ്മേടെ ബീട്ടിലേക്ക് പതുക്കെ നീങ്ങി..
ആ സമയത്ത് തന്നെ കരണ്ടും പോയി.. പോർട്ട്‌ റം അടിച്ചു നടന്നവന്റെ മുന്നില് ജോണീ വാക്കർ വച്ച പോലെ അവൻ സന്ധോഷം കൊണ്ട് പുളകി മറിഞ്ഞു.

കിട്ടിയ ഗ്യാപ്പിൽ രാജമ്മേടെ വീടിന്റെ അടുക്കള വശം വരെ മാന്യൻ എത്തി.. രാജമ്മേടെ കെട്ട്യോൻ വായനശാലയിൽ ഉണ്ട്, പിള്ലെരാണേൽ വായനശാലയുടെ ബാക്കിലേക്ക്‌ കുപ്പിയും എടുത്തു പോയിട്ടും ഉണ്ട്..

ചിന്ധകളും ഊഹങ്ങളും അയവിറക്കി കൊണ്ട്
വലതുകാലാണോ.. ഇടതു കാലാണോ ആദ്യം വെക്കേണ്ടത് എന്ന സംശയം വിജിലംബിച്ചു നിക്കുമ്പോഴാണ് ...

"അവനവനു വേണ്ടിയല്ലാതെ.. അപരന് ചുടു രക്തം....."
ആരതോ ഫോണടിയുന്നു... ഒരു സംശയം കൊണ്ട് മാന്യൻ പതിയെ ജനൽ വഴി അകത്തേക്ക് നോക്കി...

ഞെട്ടി....! ഞെട്ടി....!ഞെട്ടി....!

മാന്യൻ2.. അതെ നമ്മടെ സെട്ട്രി തന്നെ..

അപ്പൊ അടുത്ത ഊഴം കാത്തു കുറ്റികാട്ടിൽ പതുങ്ങി നിന്ന മറ്റേതോ പ്രജ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു... "ചുടു രക്തം ഊറ്റി കുലം വിട്ടു പോയവൻ.. രക്ത സാക്ഷി"

No comments:

Post a Comment

വായിച്ചതിനു നന്ട്രി