വിട

കുറുകെ വരച്ച വരകൾക്കടിയിലേക്ക്
ഇനി അവളുടെ ഓർമകളും
മായലോകതെതിച്ച മധുരമായ
ലഹരികളും..!

No comments:

Post a Comment

വായിച്ചതിനു നന്ട്രി