യാത്ര

ഒറ്റയ്ക്ക് മലയുടെ മുകളില പോയി കൂവാനും, രാത്രി തീരങ്ങളിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ എന്നി കിടയ്ക്കാനും ഒരു യാത്ര.
ഓരോ യാത്രകളും ഓരോ വലിയ നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ അവസാനം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില നേട്ടങ്ങളിൽ ചെന്നെത്തും.

എവിടെക്കാണ്‌ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചതാവും , പക്ഷെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും ഒരു മുൻ ധാരണ പോലും ഉണ്ടാവാറില്ല.

ചിലകാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാതിരിക്കാനും മറ്റു ചിലത് മാത്രം ചിന്ധകളിലേക്ക് പറിച്ചു നടുന്നതിന് വേണ്ടിയും ചില യാത്രകൾ മാറി പോകാറുണ്ടെങ്കിലും , എല്ലാ താറു മറുകളും യാത്രകൽക്കിടയിലുള്ള കുത്തൊഴുക്കിൽ ഒലിച്ചു പോവാറുണ്ട്.

നിഭന്ധനകൾ ഇല്ല എന്നതും, സമയ നിബിടമാല്ലാത്തതും തനിച്ചുള്ള യാത്രകൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ഈണത്തിൽ ഞാൻ സ്വയം ഒഴുകി എന്നൊരു സംത്രപ്തി യാത്രകൾക്ക് ശേഷം മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങള്ക്ക് ചിറകു മുളയ്ക്കുന്നതും ഇതേ യാത്രകളിൽ തന്നെ,
സ്വപ്‌നങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇ യാത്രകളുടെ അവസാനവും.
ഉത്തരവാധിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാതെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടാനുള്ള ശക്തി കണ്ടെത്തുന്നു.

നിനക്ക് നഷ്ടപെട്ടതോന്നും നഷ്ടപെടലുകൾ ആയിരുന്നില്ല, നിലപാടുകൾ നിന്റെതായിരുന്നില്ല, എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചുറ്റും ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നീറി ജീവിക്കുന്ന പല ജീവനുകളും മുന്നില് പെടുമ്പോൾ ഉത്തരവാധിതങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാനും നഷ്ടപെട്ടതിന്ന്റെ ചിതലരിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ മടക്കി വെച്ച് പുതിയത് പലതും നേടിയെടുക്കാൻ തുറക്ക പെടുന്ന വാതിലുകൾ ഇ യാത്രകളിൽ കണ്ടെത്തുന്നു.

അടുത്തൊരു യാത്ര പോവുകയാണ്,
മലകളുടെ രാജകുമാരിയായ മുസ്സൂരിയിലേക്ക്, കുറച്ചു ദിവസം ഹിമാലയത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്നു ഇ രാജ കുമാരിയോടു സംസാരിക്കണം ഉള്ളുതുറന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഹിമാലയത്തിന്റെ അലങ്കാരമായ നൈനിറ്റൽ ചൂടുന്നതിനും.

No comments:

Post a Comment

വായിച്ചതിനു നന്ട്രി