കാമം

കാമത്തിൻറെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായി 
ഒരു കാവ്യാത്മക ജീവിതമുണ്ട്,
കാവ്യാത്മക ജീവിതത്തിനിടയിൽ 

കാമവും.