വിട

അർദ്ധ നഗ്നതയിൽ മുങ്ങിയിരിക്കെഞ്ഞാൻ-
കണ്ടു പിടയുന്ന ബാലികതൻ നഗ്ന ജഡം.

വലിച്ചു കീറിയ ജീവനിലും
മറച്ചു  പിടിച്ചവൾ മാറും മാനവും.

അടഞ്ഞു മനുഷ്യത്വം അവൾക്കു മുന്നിൽ
വന്നു മൃത്യു കഴുകനെപോൽ.

രക്തം ഉണങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ,
അവളെ പുതപ്പിച്ചു തിരിഞ്ഞു നടന്നു ഞാൻ.


No comments:

Post a Comment

വായിച്ചതിനു നന്ട്രി