ജന്മം

ജന്മം നല്കുന്നതിന് മുന്നേ
അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു,
ഞാൻ ഞാനാണെന്ന്,
വെറുമൊരു ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നല്ല
രണ്ടു സ്വപ്ന ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നാണു ജന്മം.
എന്തിനെന്നറിയാത്ത ഒരു പാഴ്ജന്മം.

ആദ്യം കുടിച്ചത്,മതം കലർത്തിയ പാലും
കണ്ടത് ചുവന്ന തെരുവുകളും.

ആരാജകത്വതിൻ മണ്ണിൽ ഇ ജന്മം
ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ.

-പ്രജീഷ് 

No comments:

Post a Comment

വായിച്ചതിനു നന്ട്രി